Agenda 2030

 

The Great Controversy scandal. By Abel Struksnes - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Mby2BZe4QUI
25. feb. 2015 - Uploadet af Christian Information Service
Ellen G. White wrote the book the Great Controversy. Now has the Seventh-day Adventist church taken away ...

 Watchman Broadcast Mike Hoggard Play List - YouTube

-------------------------

( UN = FNs ) globale agenda frem til 2030

Agenda 2030

for

bæredygtig udvikling.

FNs globale agenda frem til 2030

På FNs topmøde i New York, den 25-27 september 2015, blev planen for hvordan verden skal styres fra 1. januar 2016 til 2030 lagt frem.

Alle FNs 193 medlemsstater godkendte Agenda 2030 . den nye dagsorden for bæredygtig udvikling.

Denne Agenda er verdensomspændende og opfordrer til handling fra alle lande, uanset økonomisk velstand. I det aktuelle dokument skal ingen undlade at handle. Ja Agenda 2030 omfatter en universel forvandlende og sammenflettet ordning, som signaliserer et historisk, globalt vendepunkt.

 Pave Frans i FN

Pave Frans var til stede i FNs hovedkvater i New York i september 2015, da FN  fejrede sit 70 års jubilæum - og da blev Agenda 2030 for bæredygtig udvikling lagt frem. Han appelerede til, at alle lande i verden om, at skrive under på dette dokument.  

Omfattende planer

 Dette er de mest omfattende planer som nogensinde er blevet lagt frem, og som alle lande har akcepteret.

 Hvad går denne nye globale plan ud på ?

 Svar:

Dette er den Nye Verdens Orden i praksis. Det bliver en socialistisk, katolsk Ny Verdens Orden med mere styring af

Nationernes territorium og folkeslag

mindre frihed

højere skatter

Fri flytning af varer og tjeneste ydelser

Fri transport af mennesker

Kontrol på alle områder

------------

   Lad os se lidt mere specifikt på hvad dette går ud på:

 De har sat 17 udviklingsmål og 169 universielle delmål op.

 

Det vil give fred og helse for alle. Denne plan skal forvandle vores klode, og gøre den til et nyt paradis, med en jordklode uden klimaproblemer og befri mennesker fra fattigdom.

Agenda 2030 er en blåstempling af den Nye Verdens Orden.

Alle lande i verden skal være med i denne plan, og ingen må stå uden for. De rige skal hjælpe de fattige, så alle får det lige godt eller lige dårligt! ...Lyder det ikke godt ?

 Her kommer de 17 udviklingsmål i forkortet udgave:

Mål 1. 

 Det skal være slut med alle former for fattigdom overalt.

Mål 2.

Det skal være slut med sult, ved at opnå sikker tilgang til mad , samt bedre nærende mad, gennem bæredygtigt jordbrug.

 Mål 3.

Garantere et godt liv og et godt helbred for alle, uanset alder.

Mål 4.

Garantere retfærdig kvalitetsuddannelse for alle og fremme muligheder for en livslang uddannelse ( læring ) for alle.

Mål 5.

Opnå lighed mellem kønnene og give magt til alle kvinder og piger.

 Mål 6.

Opnå tilgang til - og bæredygtig forvaltning af vand og kloakker for alle.

 Mål 7.

Garantere tilgang på sikker, bærekraftig energi til billigste pris til alle.

 Mål 8.

Fremme hurtig, fuldstændig og bæredygtig vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og værdigt arbejde for alle.

 Mål 9.

Bygge en infrastruktur som fungerer godt, og fremmer en fuldstændig og bæredygtig industriudvikling samt skabe et godt opfindelses-klima.

------------

Mål 10.

Mindske ulighederne i og mellem landene.

Mål 11.

Byerne og menneskelig bebyggelse skal være for alle, trygge, varige og bæredygtige.

NB! Dette åbner op for masseindvandring

 Mål 12.

Der skal fremmes et mere sikkert og bæredygtig forbrugs-og produktionsmønster.

Mål 13.

Vedtage hurtige tiltag for at bekæmpe klimaforandringerne og deres følgevirkninger.

Mål 14.

Bevare havet for på holdbar vis at bruge havet i en bæredygtig udvikling.

 Mål 15.

Beskytte, genoprette og fremme bæredygtig brug af jordens økosystem, og på holdbar måde tage hånd om skoven, bekæmpe ørken-spredning, samt bremse og modvirke at jordens kvalitet forringes, og stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

 Mål 16.

Der skal gives tilgang til retfærdighed for alle og bygges effektive ansvarlige og indkluderende institutioner på alle niveauer.

Tror de på dette ?

Mål 17.

Styrke midlerne

for at gennemføre globale bæredygtige samfund og gøre dette mere magtpåliggende.

169 universielle delmål

 På overfladen lyder det meget godt alt sammen ... men realiteterne er noget helt andet.

 Alle lande og Nationalstater på denne jordklode skal stræbe mod 17 udviklingsmål og 169 universielle delmål for bæredygtig global udvikling. Lad os se på nogle af disse 169 punkter:

 Disse 169 punkter omfatter alt på denne jordklode. Det er fordi lederne i alle disse lande og nationalstater har underskrevet denne traktat ( Agenda 130 ) hvilket betyder - at de har givet ( EU = FN )

autoritet

over

Uddannelse

Familie

Ejendom

------------

Mad

Helbred

Ernæring

Jordbrug

Industri

Hav, elve og vand, inklusiv fisk og olie

luft

Økonomi... m.m.

...alle skal have fuld respekt for - og følge ( EUs = FNs ) internationale love.

 Indvandring 

Indvandring fremstilles som noget meget positivt i UN = FN-dokumentet. FN vil have en regulær indvandring. De sidder med nøglen, men alle  ( Nationer = Nationalstater ) skal samarbejde indbyrdes, og ethvert land og enhver ( Nation = Nationalstat ) skal klare de udfordringer = som denne indvandring medfører = der har til formål = at fremme denne nye globale verdensorden. Denne - Nye World Order - den vil fremover medføre en - global verdensorden - hvor alle Nationers Nationale grænser nu skal nedlægges.

 

 I artikel 29 står der blandt andet dette:

 

>>Vi erkender at det er positivt med indvandring for at få en indkluderende vækst og bærekraftig udvikling. Vi erkender også at den mellemfolkelige indvandring er en flerdimensionel virkelighed af stor betydning for den Natioon - Nationalstat de kommer fra, og for den Nation - Nationalstat de vandrer igennem og for den Nation - Nationalstat indvandrerne kommer til. Nationalstaterne skal samarbejde om, at sikre en tryg og ordnet og regulær indvandring.<<

 

 Jesuitterne arbejder for integrering af indvandrere

Jesuitterne ( Pavens soldater ) har oprettet en egen underafdeling som har specielt til formål at fremme indvandring:

Jesuit Refugee Service. ( JRS )

Denne organisation arbejder med flygtninge i kulturelt i forskellige Nationer. De arbejder for at integrere flygtninge i nye Nationalstater og smelte deres kulturer og religioner sammen til en helhed.  

 Den 30. november 1999

Den 30 november 1999 havde det Europæiske Parlament en høring ang. dette spørgsmål, og i den forbindelse slog ( JRS ) i Europa sig sammen med katolske repræsentanter og biskopper for at komme med følgende opfordring:

 >>...Fra Kirkens lange erfaring i at ønske flygtninge og emigranter velkommen, forstår vi at emigration er en anledning til kulturel, social og økonomisk berigelse af vore samfund. Vi beder den Europæiske Union om at adoptere en positiv tilnærmelse til emigration ... individer som har brug for beskyttelse er berettiget EUs territorie...

 Som medlemmer af det civile samfund - og som europæere og kristne - beder vi det Europæistke parlament om at være et forsvar for dem som er mest truet af forfølgelse,vold,fattigdom og mangel på frihed. Vi overgiver os selv til samarbejde i denne proces.

 ( www.catholic.se/jesuit - klikk på aktuelt. )

  ------------

 uden tvivl bliver det med indvandring begunstiget af lederne i den Katolske Kirke. Nu er vi på heller ikke på nogen måde imod at hjælpe dem som er i nød, men vi må ikke samarbejde med den Katolske Kirke i deres strategi for at blande folkeslagene, således at de protestantiske nationer ikke længere bevarer sit særpræg, men at hele verden bliver en eneste stor international enhed, med fælles økonomi, politik - og ikke mindst religion - under den katolske kirkes principper. De protestantistiske og selvstændige nationalstater skal naturligvis have ret til sin protestantiske frihed, men det ser altså ud til, at jesuitterne nu er i færd med at få mænd og kvinder ind i beslutningsdygtige positioner verden over , og deres målsætning lidt efter lidt opfyldes, nemlig at ødelægge protestantismen og de selvstændige nationalstater. Katolsk-prægede internationale/internationale love skal gælde, lige som i Agenda 2030.

 Vi må ikke glemme slagordet ORDO AB CHA0 = orden ud af kaos. Det er magthaverne som skaber kaos, for siden at få en ny orden efter sin egen opskrift. Det er meget som tyder på at forflytning af hele folkeslag er et led i hele denne internationaliserings-orden, og vi ser at jesuitterne, EU og FN har samme målsætning.

 Bibelen siger at Gud har sat grænser mellem folkeslagenes Nationalstater, og de skal søge Gud, inden for disse grænser. ( Apostlenes gerninger 17. 26+27 ), men det bliver ikke respekteret gennem Agenda 2030.

 I alle lande i Europa læser vi om indvandringsproblemer. Det strømmer ind med indvandrere, mest fra Syrien, Irak og Afghanistan.

Politikerne argumenterer for og imod. Men det er næsten latterligt at høre på disse argumenter, fordi planerne for indvandringen allerede er planlagt og lagt - i Agenda 2030.

Spørgsmålene stilles:

Hvorfor har alle de Politiske Partiformænd  i de forskellige Nationalstater ikke orienteret folket om at de allerede har godkendt Agenda 2030 - som åbner op for indvandring overalt !!!!!????

 Denne Agenda om indvandringspolitikken er blevet presset ned over hovedet på  folk, uden at folkeslagene er blevet orienteret om, hvad planerne går ud på. Hvorfor er folkeslagene ikke blevet orienteret ???

Hvis nationalstaternes befolkninger var blevet orienteret om = at deres Partilederne i deres egen nationalstat havde skrevet under på Agenda 2030 sa ville det have ført til brok og folketingsvalg. Folketingsvalg det vil EU og FN og Nationalstaternes Partiledere ikke have.

Nu bliver der Kaos i alle Nationalstaterne - ikke mindst økonomisk kaos, for denne plan 2030 kommer til at koste meget. Hvert land må betale milliarder til projektet. Samtidig forventer vi et økonomisk kollaps som verden aldrig har set magen til. 

Og hvem skal betale regningen? Jo, det skal du og jeg!

 ------------

Der bliver højere skatter og afgifter....og mange andre belastninger - lagt på folket!

>>Og nu vil de rige, græde og jamre, over den elendighed, der vil komme over dem på grund af alle de ulykker som vil komme over dem! og deres klæder er mølædte. Deres rigdomme er forsvundet. Deres guld og sølv er dækket af rust og den rust vil være et vidne mod dem og  som en ild vil den fortære og æde op deres kød. De har samlet deres skatter i de sidste dage.<< Jacob 5,1-3.

Det højeste Politiske Råd

Ifølge artikel 47 skal hver nationalstat have ansvaret for at gennemføre Agenda 2030, mens overvågningen skal udøves af FN,s generalforsamling gennem Det Højeste Poliske Råd og Det Økonomiske og Sociale Råd.   

 Nationernes Partiledere bliver dermed loyale undersåtter under FN,s lovfefalinger, akkurat som EU,s Nationalstaters Partiledere er blevet til EUs loyale undersåtter.

Tror du den plan som FN har sammensat - kommer til at forvandle vor verden til det bedre frem til 2030 ?

Hvad betyder egentlig bæredygtig udvikling ?

Svar:

FN og deres støttespillere betragter bæredygtig udvikling som noget mere end bare at opnå et renere miljø. De betragter miljø-problemerne som et redskab for at opnå en længe eftragtet ny verdens-orden for alle de nationalstater der findes i hele verden. 

Miljøet er et godt værktøj at bruge for den globale elite for at opnå deres version af et utopisk samfund, fordi næsten alle slags menneskelige aktiviteter påvirker miljøet på en eller anden måde. Nu planlægger de alt centralt og regulerer strengt og i praksis alt det vi gør, og vi vil nok få at vide, at dette er nødvendigt for at redde vores klode.<<

Og de kommer aldrig til åbent at kalde det for >>En Ny Verdens Orden<<, fordi >>bæredygtig udvikling<< lyder meget bedre og bliver meget lettere akcepteret af den brede befolkning.

 Hvordan vil det nye system blive opbygget ?

Hvordan forventer de at opbygge denne >>utopi<< som de lover os ?

Svar:

Inderst inde længes næsten ethvert menneske efter en bedre verden, en verden uden krig, sygdom, død og smerte. Derfor længes meneskene efter noget bedre. Svaret er - efter den globale elites fremtids-planer - Agenda 2030.

Agenda 2030 er recepten på at redde vores klode - tror de. Tror du også det ?

   ------------

 Løftet er altid det samme - eliten har regnet ud hvordan de skal få et perfekt samfund, uden fattigdom og krig. Men til sidst slutter disse utopiske anstrengelser i det værste tyranni. Det bliver slaveri, som det var tidligere , i Egypten og Babylon.

 Oltidens Babylon har udviklet sig til et moderne teknokratisk globalt Babylon. Folk er sløvet ned og gradvis ført ind i den globale socialisme/kommunisme/katolisme. Vi ser at historien gentager sig.

 Hvad siger Bibelen om fremtiden ? Bliver det fred  og glæde og slut på ødelæggelse og fattigdom ?

>>Og der skal blive hungersnød,pest og jordskælv på forskellige steder.<< Matt. 24. 7

 >>Og de skal høre om krige og rygter om krige.... For folkeslag skal rejse sig mod folkeslag, og rige mod rige<< Matt 24. 6-7

 >>Og jeg så at der ud af dragens mund og af dyrets mund og af den falske profets mund kom der tre urene ånder som lignede padder; for de er djævle-ånder som gør tegn, og de går ud til kongerne over hele jorderiget for at samle dem  til krigen på Guds, den almægtiges store dag.<< Åp. 16. 13-14 = Dansk Bibel Johannes Åbenbaring  Kapitel 16. vers 13-14.

Er det denne samling vi ser begynde i Agenda 2030,  her i 2015 ?

>>For når de siger:´Fred og ingen fare´. da kommer en pludselig ødelæggelse over dem, som fødselsveer over den som skal føde. Og deskal slet ikke slippe unna.<<1.Tess. 5. 3.

 Stille okkupation

Lad dig ikke narre af Agenda 2030.Agenda 2030 er modellen for en Ny Verdensorden. Læs dokumentet selv, og du vil snart forstå at det er et dokument som fortæller, hvem der skal have autoritet her på vores klode.

Udvalgte internationale institutioner skal skal styre national lovgivning, og stå over National lovgivning. Dette er Pavemagten og FNs stille okkupation af alle nationalstater i verden  - omtrent på samme måde som EU systemet har okkuperet landene i Europa.  

 Billeder af europakort

 Billeder af mellemøsten

( FN = UN ) vil forvandle vores klode, men den frihed som du har i dag, er ikke accepteret i Agenda 2030. Den globale elite har besluttet at ethvert menneske i denne verden skal følge deres agenda. Derfor bliver der mere overvågning af internettet og mere Censur af bloggere og af den frie kommunikation på de sociale medier.

Pressen og alle former for medier skal følge globalisternes agenda.  

   ------------

 Der bliver strenge regler og styring over alt. Deres løsninger indbefatter altid mere central planlægning og mere kontrol i deres EGNEhænder. Målet er en stærkere globalisering og en begrænsning af den nationale selvbestemmelsesret. Er det en forvandling du finder er ønskværdig ?

  Startsignalet

 Startsignalet for gennemførelsen af Agenda 2030 var den 1. januar 2016 og den varer frem til 2030.

Globalisterne fjerner folks våben, så de møder mindst mulig væbnet modstand og lettere kan kontrollere alle.

Obama i FN: >>Jeg vil ikke nøle med at bruge magt<<. Og ifølge The Patriot Act, lovkomplekset som kom efter tragedien med med The World Trade Center den 11. september 2001, betyder at de kan fængsle folk uden lov og dom

 I USA og Canada findes der 800 fangelejre/koncentrationslejre som står tomme. Hvad tror du de skal bruges til ?

Pave Frans glæder sig over Agenda 2030 og han vil have handling >>her og nu<<.

 Obama sagde i FN: Jeg vil ikke nøle med at bruge magt og Obamas administration og FN annoncerede  en global politi-styrke for at bekæmpe ekstremisme i USA. ( Breitbart 2. oktober 2015 ). Og Pave Frans vil have fjernet al form for funtamentalisme. Han betragter det som farlig terrorisme. Så Bibeltroende som vil holde fast på Bibelen og Bibelen alene i fremtiden, vil garanteret få problemer. Nu begynder Vatikanets folk og den globale elite at luge dem bort, der ikke passer ind i den Nye Verdens Orden!

 Jesuit Malachi Martin skrev i sin bog The Keys of this blood:

Det handler om hvem der skal besidde og udøve den todelte magts autoritet og kontrol over hver af os som individder og OVER ALLE SAMMEN SOM ET FÆLLESSKAB.. I det tredje årtusind.. 

Vi ser nu at Vatikanet fuldfører sin plan gennem ( FN = UN ), EU, den Afrikanske Union, Osv.

Åpenbaringen 13,3

...Og hele jorden undrede sig og fulgte efter dyret.

  Og kvinden som du så, er den store by ( Babylon ) som hersker over kongerne på jorden<<  Åp. 17. 18

>>....ved din troldom blev alle folkeslag forført.<< Åp 18, 23

De 10 horn som du så, er 10 konger som endnu ikke har fået noget rige, men de får myndighed som konger i én time sammen med dyret.

Johannes evangeliet Kapitel 17. Vers 12 =  Åp 17,12

  ------------

>>Disse har én og samme tanke,og de giver sin magt og myndighed til dyret<<. Åpenbaringen 17.13

Ellen G. White kommenterer disse vers således:

>>Der vil blive et universielt unions-bånd, der når alt er i harmoni, en konføderation af Satans kræfter.<<

-Ellen g. white, MS 24, 1891

>>I den krig som vil blive udkæmpet i de sidste dage vil alle verdens fordærvede kræfter som ikke viser lydighed mod Guds lov, forene sig i opposion til Kristusog de som står på Hans side.<<

- Ellen G.White: >>Reviev and Herald<<, 13 okt. 1904 

 Hvem starter krigene ? Hvor kommer blodet fra ?

Vi er i en krig. Det bliver en fysisk krig og en åndelig krig. Bibelen fortæller med få ord hvem som vil sejre i denne krig:

Disse( de 10 horn = alle verdens fordervede kræfter ) skal føre krig mod lammet( Kristus ) og lammet skal sejre over dem, for Han er herrernes Herre og kongernes Konge, og de som er med Ham, de er kaldte, udvalgte og trofaste. Åp. 17,14.

Vi ser nu at disse profetier er i færd med at gå i opfyldelse . Alle verdens magter giver nu ( FN = UN ) autoritet til at styre hele verden, og FN gennemfører Vatikanets plan. Vatikanet har meget ofte brugt andre til at gennemføre sine planer. Bibelen siger da også at alt blod som udgydt af de hellige og af alle dem som er myrdet på jorden, kommer fra skøgen ( den Katolske Kirke ). Åpenbaringen 18,24

 I Jesuit-eden ( som også pave Frans har givet ) giver jesuitterne et løfte på at de vil starte krige og revolutioner og bruge alle midler for at bryde protestantismen ned og de selvstændige nationer og de selvstændige nationalstater. ( Se videoen på www.endtime.net som hedder Pave Frans i Vatikanet - en Jesuit ). Vi ser denne strategi både i Afghanistan,Irak, Syrien m.fl. Bibelen åbenbarer altså at alt blod der er udgydt på jorden kommer fra den Katolske Kirke. De gemmer deres onde hensigter ved at bruge andre til at udføre deres målsætninger. Nu gør de det samme med ( FN = UN ), og vi vil snart se hvilke straffe og hvilke blodbad som denne Agenda 2030 vil føre til i en nær fremtid.! Men for os er det vigtigt  at vi nu ydmyger os for Gud, og erkender vore syndere, og beder Herren om den Hellige Ånds kraft til at vende os bort fra synd.

 Vi må have et rent hjerte og et rent sind, således at Gud kan være med os på en helt speciel måde i disse afsluttende tider og med disse afsluttende begivenheder. Lad os lægge vore liv i Herrens hænder. Vi behøver Hans beskyttelse nu, her i disse ulvetider! 

 ------------

 Vil det gå sådan som globalisterne tænker ?

Disse globale magthavere tror de skal forvandle vores jordklode efterderes mønster. Men de tager grundig fejl. De regner ikke med Gud som bevogter det hele. Vi har denne åbenbaring fra Daniels bog, som fortæller hvordan det vil slutte til sidst.

 I disse kongernes dag skal himmelens Gud oprejse et rige som aldrig i evighed skal blive ødelagt. Riget skal ikke overlades til noget andet folk. Det skal knuse og gøre ende på alle disse riger, men det skal selv blive stående til evig tid. Du fik jo se at stenen blev hugget ud af fjeldet, men ikke af hænder, og at den knuste jernet, broncen, leret , sølvet og guldet. På den måde har den store Gud gjort det kendt for kongen hvad der herefter skal ske.<< Daniel 2. 44-45

 Det er Jesus som vil komme og oprette sin nye Orden. Vi læser: Sådan skal I også vide, når i ser alt dette, at han står lige foran døren. Matthæus Kapitel 24, Vers 33

 Og jeg så en  ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blevet borte og havet findes ikke mere. Johannes Åbenbaring 21,1

Men efter Hans løfter ser vi frem til nye himle og en ny jord, hvor retfærdigheden bor.2. Peters brev 3,13 

Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Åpenbaringen 1,7

Kornet er modent. Jesus kommer for at høste sit trofaste folk! Vi læser om det, som det står skrevet i Herrens bog.

Og jeg så,og se, en hvid sky, og på skyen sad der en som lignede Menneskesønnen. På sit hoved havde han en guldkrone, og i sin hånd en skarp segl. Og en anden engel kom ud af templet og råbte med høj røst til Ham som sad på skyen: Brug din segl og høst,for nu er det tid til at høste,for indhøstningens time er kommet for dig, for høsten på jorden er fuldmoden. Han som sad på skyen , svang da sin segl over jorden, og jorden blev høstet. 

Johannes Åbenbaring = Kapitel 14 Vers 14 -16. 

 Måtte du og jeg forberede os til denne begivenhed, som nærmer sig med hurtige skridt. Profetierne går i opfyldelse ret foran vore øjne, og Jesus kommer snart igen, hallejuja!

Med venlig hilsen

Abel og Bente Struksnes,

KIT,

Vestrumsbygda 26,

2879 Odnes

Norge

www.Lyttilgud.dk   www.endtime.net    www.Tagryggen.dk

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 


 Velkommen til mit/vores Fædreland

 http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

Nationalstaten  Danmark

  ER DU LUTHERSK KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = BIBELENS SANDHEDER = MED DIT LIV ???

 Læs tidligere indlæg her


 

 Kristendommen er forkyndelse afsandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem kontrol = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...

 


 

 Brother NathanaelBrother Nathanael· 163 videos

 www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk  

 


 

Død over de kristne

 Video til Søren Krarup om De Radikale

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTub 

 


Walter Veith - KRIEG DER BIBELN - TEIL 1 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5CmtyKRmBKE
20. sep. 2009 - Uploadet af 7PeerLeSs
Textus Receptus und moderne Übersetzungen „Krieg der Bibeln von Dr. Walter Veith Der folgende ...

 


 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

 


 

4. The 7th Day - History Documentary - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=b-ROFwP7L3g
11. jul. 2012 - Uploadet af JesusTVSermons
The Seventh Day: Revelations from the Lost Pages of History blends history and current events to conclude ...

 ----------

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM

 


 I hvilket årstal blev den første Bibel forfalsket og af hvem ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

Hvilke Teologer kan besvare disse spørgsmål  ???

 


Pope Francis Met Antichrist August, 2015 and Joined NEW ...

https://www.youtube.com/watch?v=gY6MwLTYMw8
10. aug. 2015 - Uploadet af theMARKofTHEbeastYES
Pope Francis Met Antichrist August, 2015 and Joined NEW WORLD ORDER & ILLUMINATI One World ...

 


 

FINAL WARNING: Obama and Pope Francis Will Bring ...

https://www.youtube.com/watch?v=qr5lQq0VSM0
26. aug. 2015 - Uploadet af Seho Song
The Antichrist Obama and The False Prophet Pope Francis will bring biblical end of days according to bible ...
 


 


 

Hvis Danske Danskere ønsker at besøge Danmarks mest berømte Kultur-mindesmærke nemlig
Den lille Havfrue
om mandagen sammen med Nicolai Sennels
så kræver det Politibeskyttelse = her i vores eget Fædreland
Nationalstaten   Danmark
 

 


 Min opfordring til alle unge = der ikke ønsker  

Danmarks Riges Grundlov af 1953

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713 

 udskiftet med EUs direktiver

mindst 1. gang om året = deltager i Nikolai Sennels = berømte mandagsvandring

til den lille Havfrue

 http://www.about-truths1.dk/